Používanie súborov cookies

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť SEKO Trenčín, s.r.o., so sídlom Hollého 928, Trenčín 911 05, IČO: 36 314 323, zapísaná v: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 12210/R, zastúpená konateľom – František Sekereš, kontaktné údaje: email: seko@seko.sk, telefón: 032/7441433 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdeľuje dotknutej osobe nasledovné informácie.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  • Prevádzkovateľ: SEKO Trenčín, s.r.o., so sídlom Hollého 928, Trenčín 911 05, IČO: 36 314 323, kontaktné údaje: email: seko@seko.sk, telefón: 032/7441433

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej resp. inej zmluvy.

Účel: Zasielanie notifikácií, noviniek a pod.

Právny základ
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník

Obchodné meno: Michaela Nemčeková
Sídlo: Halalovka 2881/66, 91108 Trenčín
IČO: 40819574, DIČ: 1029747004
Právna forma: SZČO
Zapísaný: Živnostenský register 309-18991, okresný súd v Trenčíne
Zastúpený: Nemčeková Michaela č. ŽO – 2003/06747/2/3PL

Poštový prepravca

Obchodné meno: Slovak Parcel Servis, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta1, 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register okres. Súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č.3215/B

Splátková spoločnosť

Obchodné meno: Všeobecná úverová banka, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava
IČO: 31320155
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaný: OR SR Bratislava 1, odd.Sa, vl.č.341/B

Servisné strediská

  • Príjemcovia, ktorým sa zasielajú osobné údaje potrebné k vyriešeniu reklamácie.

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá –doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • Na opravu osobných údajov
  • Na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov
  • Podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu seko@seko.sk, telefónne číslo 032/7441433 alebo písomne na poštovú adresu SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu nariadenia GDPR ani zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Prostredníctvom súborov cookies ani neidentifikujeme konkrétnu dotknutú osobu a ani nevykonávame profilovanie resp. nekonkretizujeme žiadne činnosti a úkony voči dotknutým osobám, ktoré dali súhlas k používaniu cookies.

O používanie súborov cookies prejavila záujem sama dotknutá osoba, nakoľko súbory cookies sa môžu používať len v tom prípade, ak dotknutá osoba dala súhlas zapnutím tejto funkcie v prehliadači svojho zariadenia. Na nižšie uvedenej adrese nájdete príklad ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom prehliadači:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Každý užívateľ zapnutím funkcie používania súborov cookies, dal súhlas k ich ukladaniu do svojho prehliadača. Nie je preto potrebné žiadať duplicitný súhlas zo strany prevádzkovateľa webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, túto funkciu vo svojom prehliadači vypne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Typy súborov cookies sú:

  • Súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia.
  • Trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz