Všeobecné obchodné podmienky

Pracovná doba internetového obchodu

Každý pracovný deň: 8:00 – 16:30 (pondelok – piatok). Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase.
Prevádzkovateľom tohto e-shopu je spoločnosť:

SEKO Trenčín, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 3631 4323
DIČ: 2020177731

IČDPH: SK2020177731

Telefón: +421 (0) 32 744 1433
Fax: +421 (0) 32 744 2105
E-mail: seko@seko.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 0273931740/0900
IBAN: SK78 0900 0000 0002 7393 1740
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Vážení zákazníci, úhrady platieb na náš účet, vykonávajte na základe zaslanej faktúry na váš email,  s uvedením variabilného symbolu – čísla faktúry!!

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie príslušné ustanovenia platných zákonov SR. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú primerane tieto obchodné podmienky, pokiaľ príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka neustanovujú inak.

Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať obchodné podmienky. Novelizované obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti ihneď po svojom zverejnením na webovej stránke https://www.seko.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Údaje spoločnosti:

SEKO Trenčín, s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 3631 4323
DIČ: 2020177731

Telefón: +421 (0) 32 744 1433
Fax: +421 (0) 32 744 2105
E-mail: seko@seko.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 0273931740/0900
IBAN: SK78 0900 0000 0002 7393 1740
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Spoločnosť SEKO Trenčín s.r.o. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 12210/R, orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, 91101 Trenčín, Hurbanova 59 (ďalej len ako “predávajúci”).

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto obchodných podmienok.

Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávka

Tovar je možné objednať:

Objednávky takto vystavené musia obsahovať najmä nasledujúce základné informácie

 • Kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
 • V prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH IčDPH, telefonický kontakt, e-mail
 • Objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
 • Spôsob dodania a adresu dodania
 • Spôsob platby

Kompletná objednávka

Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom množstve.

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku telefonicky potvrdí a následne spracuje. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.

Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 15:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne e-mailom na e-shop@seko.sk alebo telefonicky skôr než dôjde k expedícii tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo a kupujúci vyjadruje svoj súhlas na penále až do výšky 25 % z finančného objemu objednávky v prípade, ak k zrušeniu dôjde neskôr než do konca pracovnej doby v deň objednania.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. Ceny v internetovom obchode môžu byť odlišné od cien v kamennej predajni SEKO Trenčín.

Ako nakupovať na splátky cez Quatro

Nákup na splátky je možný od 100,- EUR s DPH do 3000,- EUR s DPH. Pri objednávke uveďte spôsob doručenia a platby “Platba na splátky cez Quatro”, odošlite objednávku, následne sa vám zobrazí tlačítko “Pokračovať na stránku Quatro”, kde vyplníte Žiadosť o nákup tovaru na splátky. Predtým, než sa rozhodnete pre nákup na splátky, overte si prosím dostupnosť tovaru.

Nákup tovaru na poukážky

Pokiaľ si chcete uplatniť poukážky cez náš eshop www.seko.sk postupujte takto: vyberte si tovar, zaregistrujte sa na našej stránke, v priebehu objednávky sa zobrazí  kolónka pre Poznámky, do tejto kolónky opíšte kód z poukazu, odošlite objednávku. Pozor, zľava sa nezobrazí ihneď, sumu z poukážky odrátame až na faktúre.

Doklady

Pokladničný doklad

Je vystavený v prípade ak si zákazník tovar vyzdvihne na predajni. V ostatných prípadoch mu ako doklad o zaplatení slúži výpis z účtu, alebo potvrdenie o zaplatení vydané kuriérom UPS.

Dodací list

Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý zašle spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru a sériové číslo, ak sa v prípade danej položky registruje. Dodací list sa vždy zasiela spolu s tovarom. Pri osobnom odbere obdrží kupujúci dodací list osobne.

Faktúra

Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Môže byť vystavená aj v prípade, že si zákazník vyzdvihne tovar na predajni.

Zálohová faktúra

Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.

Dobropis

 • Dobropis na tovar sa vystavuje kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal vadný či nekompletný tovar.
 • Finančný dobropis sa vystavuje v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

Prevzatie tovaru

Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.
Pri prevzatí tovaru na predajni je zákazník povinný si objednaný tovar prevziať do 14 pracovných dní od vybavenia objednávky, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná.

Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.

Info servis a informácie o stave objednávky

Stav vašej objednávky vidíte po prihlásení v pravom menu – tlačítko *môj účet*.
O pravidelné zasielanie určitého typu informácií má kupujúci možnosť požiadať po prihlásení v pravom menu – tlačítko *môj účet*.

Reklamné oznámenia kupujúcemu

Pri registrácii sa môžete zapísať ako odberateľ noviniek. Ak ste si pri registrácii vybrali zaškrtávacie políčko odoberať novinky tak je spoločnosť SEKO Trenčín s. r.o. oprávnená zasielať vám informácie o tovare, akciách a zmenách súvisiacich s internetovým obchodom www.seko.sk  na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci môže zasielanie týchto informácií kedykoľvek odvolať priamo v Newsletter okne na úvodnej stránke. Napíšete svoju emailovú adresu, nižšie pre-kliknite “Odhlásiť”, potom kliknite na šípky pre potvrdenie.

Dopyt (ponuka)

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúc požiadavky kupujúceho.

Dodanie tovaru

Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 16:30 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 16:30 hod. Objednávku potvrdzuje telefonicky predávajúci.

Dodávka prostredníctvom dopravcu / kuriéra (UPS)

V prípade, že tovar je skladom, bude tovar dodaný dopravcom / kuriérom nasledovne: do 18:00 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke. Toto platí pre oblasť Trenčín a okolie. Pre ostatné oblasti Slovenska je tovar dodaný prostredníctvom dopravcu / kuriéra do 18:00 hodiny tretieho pracovného dňa.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru to oznámte prepravcovi na tel. čísle 02/16 877, prípadne spoločnosti SEKO Trenčín s.r.o na tel.čísle 032/744 14 33, prípadne mailom seko(zavinac)seko.sk, e-shop(zavinac)seko.sk! V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Prevzatie na predajni

Tovar je možné prevziať aj na predajni. V prípade, že kupujúci nebude mať objednávku vyplnenú cez formulár www.seko.sk, alebo tovar objednaný mailom, nebude mu akceptovaná zľava na predajni.

Doprava tovaru je hradená nasledovne :

 • Pri objednávke do 100 € (vrátane) si predávajúci účtuje sumu (5€) na jednu zásielku v SR.
 • Pri objednávke zo zahraničia, riešime platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Túto informáciu vám vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.
  Za tovar zasielaný do ČR je možné zaplatiť aj na dobierku.

Vrátenie alebo výmena tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke alebo nevyhovuje, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane dokladu o kúpe, záručného listu, príslušenstva, návodu a ostatných dokladov, ktoré boli priložené . Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od  zmluvy.

Spoločnosť SEKO Trenčín s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
V prípade splnenia nižšie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”) a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:

 • Tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 • Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín.Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete uložený v prílohách v ľavej lište tejto stránky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho odseku týchto obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a ostatných dokladov a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa predchádzajúceho odseku týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 1,00 – 100 EUR podľa  hmotnosti  a rozmerov tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 1,00 – 100 EUR podľa  hmotnosti  a rozmerov tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

 • Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • Predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spôsob platby

Spôsoby platby  si zákazník vyberá v objednávkovom formulári. Ak  si zákazník vyberie spôsob platby prevodom na účet, najskôr musí byť prijatá platba na náš účet a následne sa tovar zašle zákazníkovi.Pri platbe prevodom na účet je poskytnutá zľava 1€. Pokiaľ zákazník uvedie v objednávkovom formulári tento typ platby a následne pri overovaní objednávky telefonicky zmení spôsob platby na dobierku, bude mu táto zľava o 1€ navýšená spätne.

Úhrada tovaru

 • Platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
 • Platba prostredníctvom Internet bankingu (pri platbe prevodom zľava 1€)
 • Nákup tovaru na splátky je možný cez eshop alebo aj osobne na predajni (Quatro)
 • Priama platba v sídle spoločnosti SEKO Trenčín, s.r.o. (v hotovosti alebo kartou)
 • Dobierkou (platba v hotovosti pri preberaní tovaru)

Reklamácia

Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.

Typy reklamácií

 • Závady na tovare
 • Chybné dodávky
 • Vrátenie tovaru
 • Ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou na adresu uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok. Predávajúci žiadosť posúdi a:

 • Ak je žiadosť zadaná do 16:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
 • Ak je žiadosť zadaná po 16:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
 • Pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v predajni kde tovar zakúpil alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou prípadne kuriérom na adresu predávajúceho.

Záručná lehota

Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom.  Záručná lehota plynie od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.
Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§620 ods.1 Občianskeho zákonníka].
Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami  výrobcu  v súlade s §429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ – kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ – kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi – kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ – kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia tovaru v záruke

Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v predajni kde tovar zakúpil alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou prípadne kuriérom na adresu predávajúceho. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.

Opravy tovaru po záruke

Pozáručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Kupujúci bude písomne informovaný o predpokladanej cene opravy, akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že zákazník (kupujúci, spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27.  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Zákazník (kupujúci, spotrebiteľ) má právo voľby, na ktorý  z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci k spracúvaniu osobných údajov kupujúceho alebo zákazníka pristupuje len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Osobné údaje kupujúceho alebo zákazníka sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby zamestnané u predávajúceho, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúcehoalebo zákazníka, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou . Predávajúci získava od kupujúceho alebo zákazníka iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ho kupujúcialebo zákazník kontaktoval. Kupujúci alebo zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o zmazanie histórie e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Predávajúci získava osobné údaje kupujúceho alebo zákazníka prostredníctvom internetovej stránky www.seko.sk. Kupujúci alebo zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.Predávajúci získané osobné údaje nezverejňuje.

Účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho alebo zákazníka :

 • Je vystavenie daňového dokladu (faktúry) v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Sú predzmluvné vzťahy
 • Je spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy
 • Je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • Je zasielanie ponúk, noviniek a akcií na prevádzkovateľa, ak o túto službu zákazník prejaví záujem

Predávajúci spracúva kontaktné údaje, fakturačné údaje a údaje na doručenie. Kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru alebo služby), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom). Fakturačným údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankové účtu. Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia.

Predávajúci získava len tie osobné údaje kupujúcich alebozákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci alebo zákazníci očakávajú. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať záujem kupujúceho alebo zákazníka.Predávajúci získava osobné údaje od kupujúceho alebo zákazníka v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby. Kupujúci alebo zákazník poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie. Predávajúci spracúva osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zákazník čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby predávajúci spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk, noviniek a akcií o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.seko.sk. Zákazník ako dotknutá osoba môže zasielanie týchto informácií kedykoľvek odvolať priamo v Newsletter okne na úvodnej stránke internetovej stránky www.seko.sk alebo môže zasielanie týchto informácií kedykoľvek odvolať po prihlásení sa do klientskeho centra v sekcii “Môj účet” v podsekcii “Aktualizovať informácie”.

Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „kupujúci“), je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje.Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese predávajúceho. Dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. predávajúci poučil

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho resp. prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) vyžadovať:

 • Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
 • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 • Vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • Likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 • Likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • Blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f)ZoOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • Spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
 • Využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)ZoOOÚ na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3ZoOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 • Písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania
 • Osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe
 • U sprostredkovateľa, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 29 ods. 1 a 2 ZoOOÚ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 ZoOOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu

 Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mailová adresa, telefónne číslo prevádzkovateľom SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín na marketingové účely t.j. na účely zasielania cenových ponúk, noviniek a akcií o ktoré som požiadal prostredníctvom internetovej stránky https://www.seko.sk.

Prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://www.seko.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (zákazníci)

 Týmto ako dotknutá osoba udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu uvedenom v týchto obchodných podmienkach a s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa prevádzkovateľom SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín tretím stranám a to prepravným spoločnostiam a spoločnostiam, ktoré poskytujú kúpu tovaru na splátky.

Zároveň prehlasujem, že som bolv súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://www.seko.sk.

Autorizovaní obchodní partneri

Vážení zákazníci,

STAMET s.r.o. ako výhradný zástupca značiek METABO, ELEKTRO MASCHINEN a IPC v SR Vás upozorňuje, že na výrobky týchto značiek zakúpených u neautorizovaných internetových predajcov sa nevzťahujú záručné podmienky spoločnosti STAMET s.r.o.!

Záruku garantujeme iba na výrobky METABO, ELEKTRO MASCHINEN a IPC zakúpené u autorizovaných predajcov! Zoznam týchto predajcov si môžete pozrieť v „Predajných miestach“ na stránke www.metabo.sk.

Na výrobky MAKITA zakúpené u NEautorizovaných INTERNETOVÝCH predajcov MAKITA neposkytujeme záruku!

Záruku garantujeme iba na výrobky MAKITA zakúpené u autorizovaných INTERNETOVÝCH predajcov!” Zoznam týchto predajcov nájdete na stránke www.makita.sk, ikona „predajcovia“

Upozornenie: Farebnosť obrázkov tovarov, ktoré vidíte na svojej obrazovke nemusí zodpovedať skutočnému farebnému prevedeniu, nakoľko každý z počítačov má iné nastavenie, používa iný hardware a iné farebné vyladenie monitora. V závislosti od toho môže dôjsť aj k odchýlke vo farebnom podaní jednotlivých tovarov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz